تبلیغات
عفاف و حجاب - علل کشف حجاب در اروپا
حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه می دارد.
 
علل کشف حجاب در اروپا

در یک پروسه تدریجی و برنامه ریزی شده ،کشف حجاب نمود.علما و متفکران غربی دلیل این تغییر در مصادیق فرهنگی را ، بسته بودن فرهنگ قبل از رنسانس به خصوص فرهنگ دینی و دستورات دین مسیحیت قبل از رنسانس می دانستند و این تغییر در فرهنگ و به خصوص در احکام دینی لازم و حتمی بوده است .اما دلیل اصلی این تغییر نفوذ و گسترش فرهنگ سرمایه داری و افزایش بسیار زیاد کارخانه های صنعتی که به کارگر به خصوص کارگری با دستمزد ارزان نیاز دارند ، مهمترین دلیل این تغییر می باشد .نیروی زنان و کودکان، نیرویی ارزان و کم توقع بود که می توانست به سرعت بر سرمایه ی سرمایه داران اضافه نماید و البته این امر مستلزم تغییر در بنیادهای خانواده بود و سرمایه داران مجبور به راه اندازی تبلیغات در خصوص رفاه و آسایش و نیاز به مادیات زیاد ، صورت می گرفت .نا براین آنها با شعارهای رنگین به خصوص شعار برابری زن و مرد و حقوق بشر و آزادی برای همه ، پای زنان را به کارخانه ها باز نمودند و این سرآغاز انحراف جامعه ی اروپایی و شروع راهی بود که انتهایش بیسامانی بنیان خانواده در اروپا بود .حجاب در هنگام کار در کارخانه از سرعت کار کارگرها می کاست ، به نابراین به مرور زمان و از طریق القائات مختلف و روشهای توجیه کنندگی ، آن حجاب کامل زن اروپایی رو به اضمحلال رفت و شد حجابی که امروز به کمترین حد خود رسیده است .این تغییر در ابتدا باعث خوشحالی صاحبان سرمایه در اصل و خوشحالی سطحی در خانواده ها به علت مزایای مادی آن شد اما امروزه این تغییر به عنوان بزرگترین مشکل جهان غرب مبدل شده است . مشکلی به نام بحران بهداشت روان در خانواده ها

Web Template By : sarbazgomnam08