تبلیغات
عفاف و حجاب - پوسترحجاب
حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه می دارد.
 
حفظ حجاب+پوستر حجاب+حجاب و عفاف+شیطان و بد حجابی+دختر+زن 

کــدام مخــرب تر است؟  ســلاح نظامــی یا ســلاح فســادی؟


Web Template By : sarbazgomnam08