تبلیغات
عفاف و حجاب - شعر های حجاب
حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه می دارد.
 **********************************بشنو از چادر که در توصیف زن           تار و پودش با تو می گوید سخن

 

تار و پودم را شرافت تافته            تا شرافت را به عصمت بافته

 

در کلاس حفظ تقوی و شرف          دختران درند و چادر چون صدف

 

بهترین سرمایه زن چادر است         زانکه زن را زینت زن چادر است

 

چادر از بهر زنان الزامی است            بهر زن بی چادری ناکامی است

 

حفظ چادر  در سرای اقتدار         دختران را هست تاج افتخار

 

 حفظ چادر حفظ دین و مذهب است             شیوه زهرا و درس زینب است 

 

حفظ چادر حافظ ناموس هاست          پاسدار حیله جاسوس هاست

 

حفظ چادر نص قرآن مجید           قفل جنت را بود تنها کلید

 

حفظ چادر سد فحشا می شود          رو سفیدی نزد زهرا می شود

 

حفظ چادر چاره ساز کار هاست        حافظ گل از هجوم خارهاست  

 

حفظ چادر زخم ها را مرحم است           دست رد بر سینه نامحرم است

 

حفظ چادر التیام درد هاست             سد محکم در  بر نامرد هاست

**********************************Web Template By : sarbazgomnam08